REGULAMIN 2023

REGULAMIN

XC Kudowa Zdrój – MTB Legends

30.09.2023

§1. Czas, miejsce, organizatorzy oraz cele Zawodów

1.Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniu sportowym pn. „XC Kudowa – MTB Legends” (zwane dalej „Zawodami”), w skład którego wchodzą dwa wyścigi rowerowe: prolog wyścigu (zwany dalej „Prologiem”), który odbędzie się 30 września 2023 roku (sobota) w godz. 10:00-11:00 na terenie Singletrack Glacensis w Brzozowiu na części zjazdowej pętli Widoczek w Kudowie Zdrój, oraz wyścig główny (zwany dalej „Wyścigiem”), który odbędzie się 30 września 2023 roku w godz. 14:00-17:00 na terenie parku i góry parkowej w Kudowie Zdrój, miejsce startu i mety: Teatr pod Blachą.

2.Organizatorami Zawodów są Kudowskie Centrum Kultury i Sportu i Cyklon Proal Team, zwani dalej „Organizatorami”.

3.Celem Zawodów jest promocja miasta Kudowa Zdrój, popularyzacja jazdy na rowerze oraz promocja zdrowego trybu życia

§2. Informacje ogólne – Zawody

1,Zawody będą mieć miejsce 30 września 2023 roku (sobota). Start Zawodów przewidziany jest na:

Trasa A 14:00 okolice teatru pod blachą

– dzieci 4-6 lat – ok. 450 m x1 (0,45 km)

Trasa B 14:10 okolice teatru pod blachą

– dzieci 7-10 lat – ok. 700 m x2 (1,4 km)

Trasa C 14:20 Trasa w dolnej części Góry Parkowej x2 (2,8 km)

– żak i żakini 11-12 lat

– młodzik, młodziczka 13-14 lat

Trasa D 15:00 Trasa w górnej części Góry Parkowej x2 (9,2 km)

– junior młodszy, juniorka młodsza 15-16 lat

Trasa D 15:00 Trasa w górnej części Góry Parkowej

– junior orlik, cyklosport, , masters I i II x4 (18,6 km)

– juniorka, orliczka, cyklosport kobiety, masters I kobiety, kategoria Retro MTB x2 (9,2 km)

15:20 Dekoracja najmłodszych kategorii

ok. 16:50 dekoracja i uroczyste zakończenie.

2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany godzin startu w zależności od pogody panującej na trasie oraz ilości startujących.

3.Miejscem startu i mety Zawodów jest Teatr pod blachą w Parku Zdrojowym w Kudowie Zdrój.

4.Biuro Zawodów, zlokalizowane w Teatrze pod Blachą, będzie czynne w dniu Zawodów od godz. 12:00 do godz. 13:55.

5.Trasy Zawodów będą przebiegać trasami wytyczonymi na terenie Parku Zdrojowego (szczegółowy przebieg tras zostanie umieszczony na stronie internetowej Zawodów: www.mtblegends.pl).

§3. Zasady i warunki uczestnictwa w Zawodach

 1. Aby wziąć udział w Zawodach, należy zarejestrować się na stronie mtblegends.pl lub wypełnić formularz rejestracyjny w dniu Zawodów w Biurze Zawodów i uiścić opłatę (tylko gotówką) za uczestnictwo w Zawodach.

 2. Zawody posiadają formułę otwartą. Mogą wziąć w nich udział wszyscy chętni z zastrzeżeniem, że udział osoby niepełnoletniej dozwolony jest wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego lub po przedłożeniu Organizatorom ich pisemnej zgody na udział nieletniego w Zawodach.

 3. W trakcie Zawodów Uczestnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatorów trasy. W przypadku gdy Uczestnik zjedzie z trasy, powinien powrócić na trasę Zawodów i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.

 4. Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas trwania Zawodów.

 5. Uczestnicy muszą posiadać przy sobie dowód tożsamości, sprawny rower, są również zobowiązani do posiadania i założenia kasku rowerowego (sztywnego) na czas trwania Zawodów.

§4. Opłata i Rezygnacja z uczestnictwa w Zawodach

 1. Uczestnictwo w Zawodach, poza nieodpłatnymi kategoriami Dzieci 4-6 i Dzieci 7-10 lat, jest odpłatne. Opłatę za uczestnictwo należy uiścić po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (formularz dostępny online na stronie www):

  1. w kwocie 15 zł dla kategorii Żak, Młodzik, Junior młodszy, Junior, Retro MTB gotówką w Biurze Zawodów,

  2. w kwocie 40 zł dla kategorii Orlik, Cyklosport, Masters I i II gotówką w Biurze Zawodów.

  3. uczestnictwo Dzieci w wieku 4-10 lat jest bezpłatne.

 1. W ramach opłaty za uczestnictwo Organizatorzy zapewniają możliwość udziału w Zawodach, okolicznościowe medale, dyplomy, posiłek oraz napoje.

 2. Uczestnik Zawodów, który dokonał rejestracji internetowej, ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Zawodach bez podania przyczyny rezygnacji.

 3. Rezygnacja z uczestnictwa odbywa się poprzez wysłanie zawiadomienia o rezygnacji na adres e-mail cyklon.kudowa@gmail.com.

§5. Klasyfikacja, kary, protesty oraz przyznawanie nagród

    1. W Zawodach przewidziane są następujące kategorie:

– Dzieci – chłopcy i dziewczęta: 4-6 lat, 7-10 lat;

– kategoria retro MTB (kategoria wiekowa open) – zawodnicy biorący udział na rowerze MTB wyprodukowanym poniżej 2000 roku;

– Pozostałe kategorie:

Mężczyźni

Wiek

Kobiety

Wiek

żak

11-12 lat (2012-2011 r.)

żakini

11-12 lat (2012-2011 r.)

młodzik

13-14 lat (2010-2009 r.)

młodziczka

13-14 lat (2010-2009 r.)

junior młodszy

15-16 lat (2008-2007 r.)

juniorka młodsza

15-16 lat (2008-2007 r.)

junior

17-19 lat (2006-2004 r.)

juniorka

17-19 lat (2006-2004 r.)

orlik

20-21 lat (2003-2002 r.)

orliczka

20-21 lat (2003-2002 r.)

cyklosport

22-29 lat (2001-1994 r.)

cyklosport

22-29 lat (2001-1994 r.)

masters I

30-39 lat (1993-1984 r.)

masters

30 lat i więcej (1993 r.)

masters II

40 lat i więcej (1983 r.-)

masters

40 lat i więcej (1983 r.-)

 1. O pozycji Uczestnika decyduje czas pokonania trasy zmierzony na mecie.

 2. Organizatorzy mogą zasądzić następujące kary:

 1. Upomnienie.

 2. Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).

 3. Dyskwalifikacja.

 1. W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego Regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Organizatorów.

 1. Protesty odnośnie przebiegu Zawodów, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu Zawodów w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji będą przyjmowane przez okres 30 minut od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizatorzy nie przyznają racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Organizatorów.

 2. Ogłoszenie wyników Zawodów oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu Zawodów ok. godziny 17:00 – godzina ogłoszenia wyników oraz rozdania nagród i dekoracji najlepszych Uczestników Zawodów jest uzależniona od godziny ukończenia Zawodów przez ich ostatniego Uczestnika (z wyjątkiem dzieci grupy wiekowej 4-6 lat, 7-10 lat).

 3. Nagrody przewidziane są w każdej kategorii do 3-go miejsca, Retro MTB tylko pierwsze.

§6. Dystans

Trasa A 14:00 okolice teatru pod blachą

– dzieci 4-6 lat – ok. 450 m x1 (0,45 km)

Trasa B 14:10 okolice teatru pod blachą

– dzieci 7-10 lat – ok. 700 m x2 (1,4 km)

Trasa C 14:20 Trasa w dolnej części Góry Parkowej x2 (2,8 km)

– żak i żakini 11-12 lat

– młodzik, młodziczka 13-14 lat

Trasa D 15:00 Trasa w górnej części Góry Parkowej x2 (9,2 km)

– junior młodszy, juniorka młodsza 15-16 lat

Trasa D 15:00 Trasa w górnej części Góry Parkowej

– junior orlik, cyklosport, , masters I i II x4 (18,6 km)

– juniorka, orliczka, cyklosport kobiety, masters I kobiety, kategoria Retro MTB x2 (9,2 km)

§7. Informacje ogólne – Prolog

 1. Prolog odbędzie się 30 sierpnia 2023 roku. Start prologu przewidziany jest na godz. 10:00. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu w zależności od pogody panującej na trasie. Zakończenie Prologu przewidziane jest ok. godz. 11:00.

 2. Miejscem startu i mety Prologu jest pętla Widoczek Singletrack Glacensis w Brzozowiu (część zjazdowa) w Kudowie Zdrój.

 3. Start w Prologu jest nieodpłatny i posiada formułę otwartą. Mogą wziąć w nich udział wszyscy chętni z zastrzeżeniem, że udział osoby niepełnoletniej dozwolony jest wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego oraz po przedłożeniu Organizatorom ich pisemnej zgody na udział nieletniego w Zawodach. Mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani po uprzedniej rejestracji online na stronie www.mtblegends.pl.

 4. Trasa Prologu długości ok. 800 m, będzie przebiegać trasą Singletrack Glacensis (szczegółowy przebieg trasy zostanie umieszczony na stronie internetowej Wydarzenia).

 5. Ogłoszenie wyników Prologu nastąpi w dniu Prologu ok. godziny 14:00 – godzina ogłoszenia wyników Prologu jest uzależniona od godziny ukończenia Prologu przez ostatniego Uczestnika.

 6. Przewidziane jest nagrodzenie jedynie 1-go miejsca czterech kategorii: kobiety open, mężczyźni open.

 7. Rozdanie dyplomów i dekoracja najlepszych Uczestników Prologu odbędzie się w ramach dekoracji Wyścigu w dniu Wyścigu.

§8. Zasady i warunki uczestnictwa w Prologu

 1. Wynik Prologu nie będzie mieć wpływu na punktację Wyścigu – PROLOG TO JEDNORAZOWA i DOBROWOLNA INICJATYWA.

 2. W trakcie Prologu Uczestnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatora trasy. W przypadku gdy Uczestnik zjedzie z trasy, powinien powrócić na trasę Prologu i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.

 3. Uczestnicy muszą posiadać sprawny rower, są również zobowiązani do posiadania i założenia kasku rowerowego (sztywnego) oraz posiadania sprawnego i mocnego oświetlenia na czas trwania Prologu.

 4. W Prologu przewidziane są jedynie kategorie Mężczyźni Open i Kobiety Open.

§9. Zasady bezpieczeństwa w trakcie Zawodów

 1. Organizatorzy zapewniają środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia Zawodów, w tym zabezpieczenie medyczne, oznakowanie tras Zawodów oraz wszelkie inne środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Zawodów.

 2. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, w tym innych uczestników, a także w sposób niezagrażający mieniu.

 3. W Zawodach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

 4. Zabrania się udziału w Zawodach osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych oraz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych podczas Zawodów.

 5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są niezwłocznie informować przedstawiciela Organizatorów Zawodów o zauważonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach, a także nagłych wypadkach.

 6. Uczestnikom zakazuje się jakiegokolwiek innego zachowania, które mogłoby zakłócić Zawody lub spowodować niebezpieczeństwo na trasach Zawodów.

 7. Organizatorzy Zawodów mają prawo żądać opuszczenia terenu Zawodów przez osobę, która swoim zachowaniem narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia Regulaminu, nietrzeźwą lub pozostającą pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych, zachowującą się agresywnie albo stwarzającą zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa osób i mienia albo uniemożliwiającą lub zakłócającą przebieg Zawodów.

 8. Uczestnikom nakazuje się szanować środowisko naturalne. Bezwzględnie zakazuje się zanieczyszczania tras Zawodów poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie tras Zawodów karane będzie dyskwalifikacją. Zakazuje się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasach Zawodów.

 9. Organizatorzy Zawodów mają prawo odwołać Zawody lub jedną z imprez wchodzących w jego skład w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia albo zagrożenia dla mienia, lub jeżeli jego przebieg narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia Regulaminu, jeżeli jego uczestnicy nie podporządkują się poleceniom Organizatorów Zawodów, a także w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych lub szczególnych.

 10. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są opuścić bez nieuzasadnionej zwłoki teren Zawodów w razie jego przerwania lub rozwiązania przez Organizatorów lub inne uprawnione do tego organy.

 11. Osoby uczestniczące w Zawodach mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 12. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wytycznych Organizatorów.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe wypadki oraz za zaginione rzeczy.

 2. Uczestnicy biorą udział w Zawodach na własną odpowiedzialność.

 3. Uczestnicy Zawodów zostaną zapoznani z niniejszym Regulaminem.

 4. Zawody odbywają się bez względu na pogodę.

 5. Poprzez udział w Zawodach każdy z uczestników Zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby zorganizowania i promowania Zawodów, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO

XC Kudowa MTB Legends – 30 września 2023 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informujemy, że:

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Cyklon Maciej Gilewski z siedzibą w Kudowie-Zdrój (57-350), przy ul. Zdrojowej 10, REGON 022189658, NIP 8831747792, adres e-mail: cyklon.kudowa@gmail.com (dalej jako „Organizator”).

2. Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wyścigu rowerowego „XC Kudowa”, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

3. Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Uczestnikom przysługują prawa do:

a) dostępu do danych,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w wydarzeniu „XC Kudowa”.

7 Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Wydarzeniu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Wydarzenia oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Wydarzenia oraz wszelkich wzmiankach promujących Wydarzenie w mediach i na stronach jego Sponsorów.

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Wydarzeniu.